احکام تقلید نجاسات مطهرات وضو غسل تیمم نماز روزه خمس و... که ناشنوایان فیلم اشاره هر موضوع را با کمک بارکد خوان موبایل نگاه می کنند

نمایش یک نتیجه