رمضان و روزه

کفاره روزه 2

اگر کسی برای پرداخت کفاره فقیر باشد وبعدا غنی شود وظیفه اش چیست؟

کفاره روزه

پرداخت کفاره هر شخصی به عهده خود اوست.

مد طعام 2

آیا در پرداخت کفاره می توان همه آن را به یک نفر داد؟

مد طعام

آیا پرداخت گوشت به عنوان مد طعام کافیست؟

فقیر شرعی

مواردی که اگر شخص نتواند آن را تهیه کند فقیر حساب می شود:1-هزینه مسکن 2 -هزینه خوراک خود و افراد تحت تکفل 3- هزینه...

مد طعام

در پرداخت مد طعام چه چیزی می توان داد؟

استفاده از ناس

آیا مصرف ناس که نوعی مخدر است در حال روزه اشکال دارد؟

روزه و دخانیات

طبق نظر اکثر مراجع استعمال دخانیات روزه را باطل می کند.

امساک در روزه

در بعضی از موارد هر چند روزه نیستیم ولی امساک واجب است.

مبطلات روزه 4

آیا استفاده از سرم برای شخص روزه دار اشکال دارد؟

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها