رمضان و روزه

روزه معذورین

بیماران دو دسته هستند:یک اونهایی که در ماه رمضان بیمار شهستند ولی بعد از آن بهبود پیدا می کنند ولی یک دسته دیگر بیمار...

قضا و کفاره روزه

افراد در مقابل روزه قضا شده 4گروه می باشند 1- هم قضا هم کفاره 2-نه قضا نه کفاه 3-فقط قضا 4 -فقط کفاره

کفاره میت

انجام استیجاری کفاره میت اشکالی ندارد.

روزه اولی

اگر فرزند توان روزه ندارد باید بگیرد هر موقع نتوانست بخورد.

مبطلات روزه 2

شیاف اگر به صورت جامد باشد طبق نظر اکثرمراحع اشکال ندارد.

رد مظالم

یکی از واجبات شرعی مالی ما رد مظالم است یعنی شخص حقی را که به گردن او هست ادا کند و به فقیر بدهد.

فقیر شرعی

مواردی که اگر شخص نتواند آن را تهیه کند فقیر حساب می شود:1-هزینه مسکن 2 -هزینه خوراک خود و افراد تحت تکفل 3- هزینه...

روزه بیماران 2

0
برای تشخیص بیماری در ماه روزه دو راه است 1 –تشخیص شخصی و تجربه 2 –مراجعه به پزشک متخصص وبی غرض که به گفته...

مد طعام 2

آیا در پرداخت کفاره می توان همه آن را به یک نفر داد؟

احکام روزه

0
ماه رمضان از اهمیت زیادی بر خوردار است به صورتی که باید جامعه در ماه رمضان یک پارچه نشانگر ماه رمضان باشد. نشان گر روزه...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها