یکشنبه 29 فروردین 1400

رمضان و روزه

نیت روزه

0
نیت یکی از واجبات روزه است و نیت آن امر و قصدی  هست که در قلب شخص وجود دارد.

احکام روزه

0
ماه رمضان از اهمیت زیادی بر خوردار است به صورتی که باید جامعه در ماه رمضان یک پارچه نشانگر ماه رمضان باشد. نشان گر روزه...

حکم خمس

0
کتابهایی که یک دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به آنها می¬دهد تهیه کرده آیا خمس دارد؟ کتابهایی که یک دانشجو...

قرائت نماز

0
اگر کلمات نماز سهوا غلط خوانده شود آیا سجده¬ی سهو واجب است؟ اگر سهوی باشد و قبل از اینکه وارد رکن شود متوجه شد باید...

حکم سگ و خوک

0
شیعیان در بدست آوردن احکام شرعی فقط از قرآن استفاده نمی¬کنند بلکه بر اساس فرموده¬ی خود پیامبر صلی الله علیه و آله که در...

حکم پوشیدن لباس جنس مخالف

0
پوشیدن لباس جنس مخالف اگر در منظر عمومی باشد، نامتعارف است و از نظر شرعی جایز نیست. چون لباس شهرت محسوب می شود. ولی...

حکم سقط جنین

0
حکم اولیه سقط جنین حرمت آن می باشد در هر زمانی که باشد ولی موارد اسثناء دارد و آن جایی است که جنین دارای...

حکم پوشیدن کروات

0
در پوشیدن لباس یک قانون کلی وجود دارد که اگر لباسی که شخص می پوشد مخصوص غیر مسلمان باشد و مسلمان را شبیه غیر...

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

حکم رقص محلی

0
رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها