بایگانی مطالب

پرسش و پاسخ

جمع کردن پول از بازیکنان و پرداخت آن به برندگان به وکالت از بازنده ها

سوال : اگر کانون فرهنگی یا موسسه ای برای مسابقه ازشرکت کنندگان درآن مسابقه پولی را می گیرد تا با این پولهایی که چمع آوری می شود از طرف آنها به وکالت ازآنها جایزه تهیه کند و به برنده گان بدهد چه حکمی دارد؟ پاسخ : این کار اگر واقعا برگشتش…
ادامه مطلب ...

حکم پوشیدن لباسهای زینتی، تنگ و چسبان در مقابل نامحرم

سوال : حکم پوشیدن لباسهای  زینتی و تنگ و چسبان که بعضی خانمها در مقابل نامحرم می پوشند و بعضی اندام برجسته آنها نمایان می شود چیست ؟ پاسخ : پوشیدن اینگونه لباسها که تنگ است و بدن را نمایان می کند در مقابل نامحرم جایز نیست...
ادامه مطلب ...