بایگانی مطالب

محارم

خریدوفروش با نامحرم

خرید کردن از نامحرم و نیز فروختن چیزی به نامحرم به‌خودی‌خود اشکالی ندارد مگر آنکه این کار همراه با گناه دیگری باشد (مثل آنکه فروشنده زن آرایش داشته باشد و خریدار مرد درحالی‌که از او خرید می‌کند به او هم نگاه کند) و....
ادامه مطلب ...

محرم کیست؟

در فقه محرم کسی است که انسان می‌تواند به مو یا بدن او البته به‌جز عورت و شرمگاه او نگاه کند یا آن را لمس نماید اشکال ندارد. البته نگاه یا لمس مو یا بدن محارم با سه شرط جایز است: به‌قصد بردن لذت جنسی این کار را نکند. مثل آنکه به‌قصد…
ادامه مطلب ...

چه کسانی محرم و چه کسانی نامحرم هستند؟

برخی از محارم عبارت است از: داماد نسبت به مادر زنش و مادر پدر زنش. عروس نسبت به پدرشوهرش و پدر مادر شوهرش. خواهر و برادر ناتنی: خواهر و برادر ناتنی خواهر و برادری هستند که فقط از طرف پدر (مثل آنکه مردی دو زن گرفته باشد و از…
ادامه مطلب ...