آیا نهی از منکر در مراسمی که در آن رقاصی می¬شود و اثری ندارد ، واجب است؟
اگر احتمال تأثیر می¬دهد و عوارض سویی هم ندارد واجب است نهی از منکر کند. اما مکلف باید مجلس را ترک کند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید