برخی از فقها خوردن لکه¬ی خون داخل تخم مرغ را پاک میدانند اما خوردن آن حرام است اما برخی از فقها علاوه براینکه خوردنش را حرام میدانند نجس هم میدانند بنابراین طوری باید جدا شود که با بقیه¬ی تخم مرغ مخلوط نمی¬شود.اگر زمانی که برنج خشک باشد فضله را جدا کنند اشکالی ندارد اما اگر برنج خیس شده و آب نجس داخل برنج شده باشد برنج نجس است.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید