اگر کلمات نماز سهوا غلط خوانده شود آیا سجده¬ی سهو واجب است؟
اگر سهوی باشد و قبل از اینکه وارد رکن شود متوجه شد باید برگردد و صحیح بخواند و ادامه دهد اما اگر وارد رکن بعدی شده ، باید بعد از نماز دو سجده¬ی سهو بجا آورد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید