اگر در سلام مستحبی نماز شک کرده به شک اعتنا نکند اما اگر در سلام واجب نماز شک کرد در این صورت اگر مبالات نماز هنوز به هم نخورده دوباره باید سلام واجب را تکرار کند اما اگر مبالات به هم خورده (یعنی از حالت نماز خارج شده ) به شک اعتنا نکند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید