در پوشیدن لباس یک قانون کلی وجود دارد که اگر لباسی که شخص می پوشد مخصوص غیر مسلمان باشد و مسلمان را شبیه غیر مسلمان می کند مثل کلاه خاخام های یهود پوشیدنش اشکال دارد ولی اگر یک لباسی باشد که از حالت مخصوص خارج شده و عرف آن را مخصوص غیر مسلمان نمی داند اشکلال ندارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید