آئین نامه ها

آیین نامه آموزشی ستاد ترویج احکام

1 – شرکت طلاب در تمامی برنامه های درسی و فعالیتهای آموزشی الزامی است.

2-حضور و غیاب قبل از شروع درس صورت میگیرد و طلاب ملزم هستند از شروع درس تا پایان آن در کلاس حاضر باشند.

3- دانش پژوهان موظفند قبل از شروع کلاس ، جهت ثبت حضور خود به مسئول آموزش مراجعه کنند.

4- عدم حضوردانش پژوه در کلاس تا 10 دقیقه تأخیر محسوب می شود که هر 3 تأخیر 1 غیبت محسوب می شود.

5- حضور دانش پژوه با تأخیر بیش از 10 دقیقه بعد از شروع کلاس ، غیبت محسوب می شود.

6-مدت زمان هر جلسه درسی یک ساعت می باشد.

7-ساعات کلاسها 3 ساعت قبل از اذان مغرب می باشد.

8-در صورتی که غیبتهای غیرموجه طلبه در کل نیمسال به 3 غیبت برسد از دوره حذف خواهد شد.

9-هر گونه عدم حضور در کلاس(غیبت موجه) منوط به هماهنگی و اخذ اجازه قبلی از مسئول آموزش است . هر گاه اخذ اجازه از قبل برای طلبه امکان نداشت وی موظف است در اولین فرصت علت غیبت را کتبی به ضمیمه مدارک مربوط به مسئول اموزش اعلام کند.

موارد غیبت موجه :

1.بیماری خود یا خانواده (با آوردن گواهی پزشکی )،2.فوت بستگان درجه یک خود یا همسر،3. سفرهای زیارتی (1 بار در دوره) سایر موارد به تشخیص شورای آموزشی مرکز خواهد بود.( غیر از موارد فوق غیبتها غیر موجه می باشد)

تذکر: در صورت غیبت موجه یا غیر موجه دانش پژوهان موظفند فایل صوتی کلاس را از مسئول آموزش گرفته و گوش دهند.

10-طلابی که برنامه های آنها با برنامه های آموزشی دوره تداخل دارد باید از ابتدا نسبت به برنامه های کلی آموزشی که در طول دوره برگزار میشود مطلع شوندو برنامه خود را هماهنگ کنند. .

11-ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش پژوهان ستاد بر اساس فعالیت کلاسی ، انجام تکالیف محوله و نتایج امتحانات کتبی ، شفاهی و عملی می باشد

12-شرکت در امتحانات پایان هر نیمسال الزامیست ونمره قبولی 12 می باشد.

13-دانش پژوهانی که نمره کمتر از 12 کسب کنند، باید در امتحان مجدد آن درس شرکت کنند.

14-چنانچه در امتحان مجدد نمره زیر 12 کسب شود،باید در دوره بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید.

15–غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس است و مجاز به شرکت در امتحان مجدد نمی باشد وباید در دوره بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید.

16-چنانچه در یک نیمسال در سه ماده درسی نمره کمتر از 12 کسب شود ، ادامه تحصیل با تشخیص شورای محترم آموزش می باشد.