افراد در مقابل روزه قضا شده 4گروه می باشند 1- هم قضا هم کفاره 2-نه قضا نه کفاه 3-فقط قضا 4 -فقط کفاره

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید