بعضی گناهان جلوه ظاهری روزه را باطل نمی کنند ولی بر جلوه باطنی روزه ضرر می زند و بعضی اعمال در هنگام روزه حرام می باشد هرچند در روزه حرام نیست مثل غذا خوردن.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید