روزه را می توان در یک تقسیم بندی به چهار نوع تقسیم کرد:1- واجب  2- مستحب  3- حرام  4 -مکروه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید