ماه رمضان از اهمیت زیادی بر خوردار است به صورتی که باید جامعه در ماه رمضان یک پارچه نشانگر ماه رمضان باشد.

نشان گر روزه باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید