اگر مکان نجس خشک باشد سجده اشکالی ندارد به شرط اینکه لباس نمازگراز و بدن او هم خشک باشد که رطوبت به لباس و بدن سرایت نکند اما جایی که پیشانی گذاشته میشود اگر چه خشک هم باشد باید پاک باشد اگر نجس باشد و لو اینکه خشک است نماز باطل است

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید