حکم اولیه این است که لمس بدن بیمار یا نگاه به بدن بیمار جایز نیست ولی اگر ناچار باشد اشکال ندارد ولی اگر می تواند دستکش استفاده کند حتما باید انجام شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید