اگر کسی می داند در جلسه عروسی که می خواهد شرکت کند آهنگ لهوی پخش می شود اگر امکان دارد شرکت نکند ولی اگر مجبور به شرکت در آن جلسه هست باید از استماع به آهنگ خود داری کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید