کارنامه

 

باسمه تعالی

كارنامه تحصيلي [xyz-ips snippet=”doreha”] دوره تربیت مربی احکام

سال تحصیلی [xyz-ips snippet=”profile-sal”]

نام و نام خانوادگی:  حسن براتی نام پدر:  علی اصغر
شماره پرونده مرکز مدیریت:  108910 کدملی:   4623615405

روش بیان احکام

بانکداری خمس بورس اجتهاد و تقلید تیتر جدول
تیتر جدول تیتر جدول تیتر جدول تیتر جدول تیتر جدول تیتر جدول